مدیران

مشخصات و سوابق تحصیلی و شغلی مدیران ارشد شرکت عنوان شرکت به شرح زیر است.

اکبر اشتری

سمت: معاونت عملیات شرکت پدید آوران امید پارس

فردین شفق پور

سمت : معاونت فنـی و مهندسـی شرکت پدید آوران امید پارس
سمت : بازرس ویژه مدیر عامل 

احمد رضا حسینی زاده

سمت : ریاست امور مالـی شرکت پدید آوران امید پارس
 

اسماعیل شکرانـی

سمت: ریاست حفاطت و بازرسی شرکت پدید آوران امید پارس

مهدی رستگاری

سمت: ریاست طرح و توسعه شرکت پدید آوران امید پارس

سعید عباسی

سمت: ریاست امور اداری شرکت پدید آوران امید پارس

یونس عطایی

سمت: ریاست آمار و اطلاعات شرکت پدید آوران امید پارس

مصطفی نوری زاده

سمت: ریاست فناوری اطلاعات شرکت پدید آوران امید پارس

بابک ماشینچی

سمت: ریاست مهندسی و عمران شرکت پدید آوران امید پارس