مدیران

مشخصات و سوابق تحصیلی و شغلی مدیران ارشد شرکت عنوان شرکت به شرح زیر است.

اکبر اشتری

سمت: سرپرست معاونت عملیات شرکت پدید آوران امید پارس

فردین شفق پور

بازرس ویژه مدیر عامل شرکت پدید آوران امید پارس