احمد رضا حسینی زاده

احمد رضا حسینی زاده

سمت :

 ریاست امور مالـی شرکت پدید آوران امید پارس


 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :