اکبر اشتری

اکبر اشتری

سمت :

معاونت عملیات شرکت پدید آوران امید پارس

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶۳۳۵۱۴۶۸۱
 ۰۷۶۳۳۵۱۴۶۸۲

ایمیل :

ops@paopco.com