فردین شفق پور

سمت :

بازرس ویژه مدیر عامل

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :

info@paopco.com