فردین شفق پور

فردین شفق پور

سمت :

معاونت فنـی و مهندسـی شرکت پدید آوران امید پارس
  بازرس ویژه مدیر عامل

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :

info@paopco.com