سعید عباسی

سعید عباسی

سمت :

ریاست امور اداری شرکت پدید آوران امید پارس

 شماره تماس دفتر :

۰۷۶-۳۳۵۱۴۳۷۴

ایمیل :info@paopco.com