جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

جایگاه سوخت بندر شهید رجاییشرکت پدیدآوران امید پارس ضمن سرمایه‌گذاری در زمینه فراهم سازی تسهیلات تامین فراورده های سوختی، مدیریت تنها جایگاه سوخت بندر شهید رجایی را از آذر ماه ۱۳۹۹ در اختیار گرفته است.
 این جایگاه تامین کننده حدود ۸۰ درصد فرآورده گازوئیل مصرفی در بندر شهید رجایی و تمام بنزین مورد نیاز خودروهای سبک فعال در منطقه ویژه شهید رجایی است.