امور حقوقـی و قراردادها

 
کلیه امورمربوط به تنظیم قراردادها، پیگیری خسارات ، دعاوی و برگزاری مناقصه ها ومزایده ها از طریق امور حقوقی و قراردادهای شرکت پدید آوارن امید پارس قابل پیگیری و انجام است .

تلفن تماس : ۳۳۵۱۴۳۷۴-۰۷۶     داخلی ۱۳۰

فراخوان مناقصه ها و مزایده ها


سال ۱۳۹۹
مناقصه ومزایده فعالی وجود ندارد.