اعضای هیئت مدیره شرکت


    محمد رضا  قائم مقامی

    مدیـر عامل و  نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس  


 

  سعد اله عبدالهـی

رئیس هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس

 


محمود زندیار

عضـو هیئت مدیره شرکت پدید آوران امید پارس