ارزش های سازمانـی

 

رشد و تعالی سازمانی

عرضه خدمات کیفی و جلب رضایت و وفاداری مشتریان

تفکر آینده گرا و مترقی

صداقت و مسئولیت پذیری

تامین حداکثری و متوازن منافع پایدار اعضا و ذینفعان

التزام به توسعه پایدار به ویژه از طریق برقراری سیستم های کار ایمن، پاک، و بهداشت محور و محیط زیست

قابلیت محوری و شایستگی سالاری