کانتینر خالی

کانتینر خالیپایانه های اختصاصی شرکت پدید آوران امید پارس قابلیت های ویژه ای در زمینه عملیات پایانه ای کانتینرهای خالی دارند. با توجه به کار منسجم با پایانه های کانتینری مجتمع بندری شهیدرجایی و برخورداری از زیرساخت های اطلاعاتی و سامانه های برنامه ریزی عملیاتی، این پایانه ها توانایی پذیرش و تحویل دهی این کانتینرها به شیوه FIFO را با حداقل حرکات غیرمولد در محوطه کانتینری پایانه دارند. همچنین ناوگان های کم نظیر تجهیزات و حمل پایانه ای در آنها موجب شده که عملیات تخلیه و بارگیری از روی کشنده، صفافی و بازیابی، و مبادله کانتینرهای خالی بین پایانه و اسکله و/یا شناورهای کانتینری با بالاترین سطح سرعت و دقت در این پایانه ها به جریان بیفتد. شاهد این امر رضایت همواره بالای خطوط کشتیرانی از عملکرد پایانه های اختصاصی این شرکت در طی دو دهه گذشته بوده است.
افزون بر این پایانه های اختصاصی شرکت پدیدآوران دارای کلیه مجوزها و امکانات لام برای ارائه کانتینرهای خالی به صاحبان کالا، باربندی محموله های خارج شونده از بندر شهیدرجایی در این گونه کانتینرها، و اعزام شان به پای اسکله و شناور هستند. با توجه به اعتبار دیرینه این پایانه ها، خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا می توانند از بهره مندی از بهترین سطح خدمات ممکن در زمینه حمل پایانه ای، تخلیه و بارگیری، صفافی و انبارش و بازیابی، واگذاری و محموله بندی و تراکنش های کانتینرهای خالی در مجتمع بندری شهید رجایی بهره مند شوند.